ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH

09-05-2017
Share Button


 

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI

 

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

Số: 9516 /GDVN-QLĐT

V/v: TB mở các lớp bồi dưỡng kiến thức

 Quản lý Nhà nước

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, năm 2017

Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị

 

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.

LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

HP:3.500.000/hv/khóa học

 1. Mục đích chung của khóa học:

–  Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

– Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

 1. Nội dung chương trình:Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).
 2. Đối tượng:Cán  bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.
 3. Địa điểm tổ chức khóa học:Hà Nội, Hồ Chí Minh và đào tạo tại cơ sở của đ/v
 4. Văn bằng chứng chỉ:Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.
  6. Thời gian học: 02 tháng

LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH HP:4000.000/hv/khóa học

 1. Mục đích chung của khóa học:

–  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

– Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

 1. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).
 2. Đối tượng:Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.
 3. Địa điểm tổ chức khóa học:Hà Nội, Hồ Chí Minh và đào tạo tại cơ sở của đ/v
 4. Văn bằng chứng chỉ:Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.
 5. Thời gian học:02 tháng

 

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA KHÓA HỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TẠI HÀ NỘI: 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

TẠI HỒ CHÍ MINH: 195, Đường D2, Phường 25, Bình Thạnh/12 Trần Thiện Chánh, P12, Quận 10

Liên Hệ: 0938 60 1985

Chúng tôi nhận đào tạo tại cơ sở đơn vị với chi phí đào tạo thấp nhất