ĐỀ CƯƠNG LỚP VĂN THƯ PHẦN THI TRẮC NGHIỆM

21-05-2018
Share Button


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN THI TRẮC NGHIỆM  LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Đề thi sẽ có 2 phần : phần trắc nghiệm và phần tự luận

60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ VTLT