Tin mới nhất
Trang chủ / NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC / Câu hỏi ôn tập cho lớp quản lý K13

Câu hỏi ôn tập cho lớp quản lý K13

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP QUẢN LÝ GIÁO DỤC K13

Chuyên đề 1: TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

——————————-

 1. Trình bày khái niệm lãnh đạo,quản lý, quản lý trường học?
 2. Trình bày một số mô hình trong quản lý giáo dục và nêu ứng dụng các mô hình đó trong công tác quản lý trường  phổ thông?

Chuyên đề 2: ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN GD&ĐT VÀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

——————————-

 1. Phân tích các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục và đào taọ  của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Liên hệ thực tiễn việc vận dụng các quan điểm nêu trên tại cơ sở giáo dục anh/chị đang công tác?
 2. Vai trò của Hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch phát triển nhà trường?

Chuyên đề 3:  “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH SƯ PHẠM VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG TRƯỜNG

 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
 2. Quản lí hoạt động NCKH sư phạm
 3. Hãy phân tích và lấy ví dụ chứng minh về khái niệm, chức năng, nội dung quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm trong trường phổ thông.
 4. Cán bộ quản lí cần quan tâm đến những yếu tố, nội dung và điều kiện nào trong quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm tại đơn vị?
 5. Những bước nào cần có trong quy trình quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ở trường phổ thông?
 6. Chứng minh rằng: Quản lí đội ngũ và nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học sư phạm trong trường phổ thông là bước then chốt tạo nên chất lượng giáo dục và đào tạo.
 7. Ứng dụng CNTT trong trường phổ thông
 8. Hãy phân tích và lấy ví dụ chứng minh về vai trò của công nghệ thông tin trong trường phổ thông
 9. Hãy phân tích và lấy ví dụ chứng minh về nguyên tắc sử dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông
 10. Bằng những lí luận và thực tiễn, hãy chứng minh và cho ví dụ về sử dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông phải đảm bảo nguyên tắc 3Đ.
 11. Anh/chị hãy phân tích và lấy ví dụ chứng minh về những ưu và nhược điểm của công nghệ thông tin được sử dụng trong quá trình dạy học ở trường phổ thông?
 12. Anh/chị cần phải làm gì để quản lí có hiệu quả về ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông?

Chuyên đề 4: QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Câu 1: Thay đổi là gì ? Vì sao một nhà trường phổ thông cần phải thay đổi ?

Câu 2: Trình bày các bước lãnh đạo – quản lý sự thay đổi ở trường phổ thông hiện nay?

Câu 3: Hãy nêu các phong cách lãnh đạo và khái quát quát hóa đặc điểm của từng loại phong cách?

Câu 4: Hãy cho biết bạn đang có khuynh hướng phong cách lãnh đạo nào và đưa ra một tình huống cụ thể trong đó bạn thể hiện khuynh hướng lãnh đạo đó.

Câu 5: Hãy định nghĩa thay đổi là gì và cho biết nguyên nhân của thay đổi trong tổ chức/ nhà trường. Với định nghĩa đó, bạn hãy cho biết trường bạn đang có những thay đổi nào  và làm thế nào bạn có thể quản lý hiệu qủa những thay đổi đó?

Chuyên đề 5 :  KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG   

Câu 1: Quyết định quản lý là gì? Nêu quy trình ra quyết định quản lý của người cán bộ quản lý trong  trường mầm non/phổ thông hiện nay.

Câu 2 : Những tình huống nào sau đây anh chị đã gặp, hãy nêu thông tin chi tiết về tình huống đó và  lên kế hoạch đàm phán

1          Tình huống cần đàm phán giữa CBQL với GV

2          Tình huống cần đàm phán giữa CBQL với Phụ huynh

3          Tình huống cần đàm phán giữa CBQL với HS

4          Tình huống cần đàm phán với các nhà cung cấp

5          Tình huống cần phán với các đối tác trong đào tạo

6          Đàm phán cần với các nhà đầu tư, nhà tài trợ

Câu 3: Phân tích yêu cầu đối với việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Từ đó rút ra kết luận sư phạm cho việc ra quyết định quản lý ở một cơ sở giáo dục?

Câu 4 : Phân biệt phương pháp phát biểu cuối cùng và phương pháp nhóm tinh hoa trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa?

Câu 5: Anh/Chị hãy phân tích những  nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc tổ chức cuộc họp hiện nay trong nhà trường mầm non/phổ thông kém hiệu quả.

Chuyên đề 6 :  THANH TRA, KIỂM TRA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD

Câu 1: Hãy nêu những quan niệm về kiểm định chất lượng giáo dục

Câu 2: Bạn muốn kiểm định chất lượng giáo dục của trường ban theo tiêu chí nào? Hãy mô tả khái quát những tiêu chí bạn muốn kiểm định?

Câu 3 : So sánh hoạt động kiểm tra nội bộ trường học/cơ sở giáo dục và thanh tra giáo dục tại trường/đơn vị mà Anh/Chị đang công tác hiện nay? Cho ví dụ minh họa để phân tích cụ thể?

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày những nguyên tắc trong thanh tra nội bộ trường học?

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày các bước thanh tra năm học ?

Chuyên đề 7 :  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, DẠY HỌC   

Câu 1: Hãy nêu các loại Giám sát trong hoạt họat động dạy-học và nội dung cơ bản của từng loại.

Câu 2: Hãy nêu các kỹ năng trong họạt động dạy học và quản lý lớp học.

Câu 3 : Trình bày các yêu cầu, nội dung và biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường? Phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các biện pháp để tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục ở trường anh/ chị đang công tác.

Câu 4: Phân tích thực trạng quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường anh/chị đang công tác. Nêu nguyên nhân, biện pháp để tăng cường hiệu quả cho các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường anh/chị đang công tác

Chuyên đề 8: QUẢN LÝ NGUỒN LỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Câu 1: Hãy cho biết các loại nguồn lực trong nhà trường

Câu 2:Bằng kiến thức đã học Anh/Chị hãy nêu các yêu cầu cần thiết của một người cán bộ quản lý nhân sự? Cho ví dụ minh họa cụ thể.

Câu 3: Anh/Chị hãy nêu các chức năng cơ bản trong quản lý cơ sở vật chất, cho ví dụ minh họa từng chức năng.

Câu 4: Hãy nêu chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trong quản lý nguồn lực/nhận sự trong Nhà trường.

Câu 3: Trình bày các bước hoạch định nguồn nhân sự trong nhà trường?

Câu 5: Vẽ mô hình cơ cấu của trường học mà anh/chị đang công tác?

Chuyên đề 9: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

(CẬP NHẬT SAU)

Check Also

HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ LÀM CHỦ TRƯỜNG MẦM NON

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, QUẢN LÝ MẦM NON Khóa …

0938.60.1985